Slova roku

Nejen chlebem živ je člověk ale každým slovem. Bible je plná zaslíbení a tohle jsou boží zaslíbení pro jednotlivé roky, Jak postupně ovlivňovala můj život a měnila ho :-)

rok 2011 „Doufám v Hospodina, který mě štědře opatřuje vším, co potřebuji.“
rok 2012 „Vybral jsem si život, a budu živ já i mé símě.“
rok 2013 „Ten Bůh silný přepasuje mne udatností, a činí dokonalou cestu mou. Činí nohy mé jako laní, a na vysokostech mých postavuje mne.
Učí ruce mé boji, tak že lámi i lučiště ocelivé rukama svýma.“
2014 „Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, prodej plášť a kup si meč.“
2015 „Židům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit se a bránit své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence z kteréhokoli národa či provincie, kteří by napadli je nebo jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, ať si ponechá.“

2016 „Protož jaký užitek míti bude toho, že po všecky dny své v temnostech jídal, s mnohým zůřením, nemocí a hněvem? Aj, toť jsem já spatřil, že dobrá a čistá jest věc jísti a píti a užívati pohodlí ze vší práce své.“

2017 Iz.7.24Člověk se tam odváží jen s lukem a šípy, neboť celá zem zaroste trním a bodláčím.

2018 Žalm 35,18 „Budu ti Hospodine vzdávat chválu ve velikém shromáždění, mezi nespočetným lidem tě budu chválit.“

Komentáře

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.